> Chính sách quy trình xử lý khiêu nại-Mua Bán Tượng Đá Chuyên Cung Cấp Sĩ Và Lẻ Các Loại Tượng Đẹp
muabantuongda.com
Chính sách quy trình xử lý khiếu nại
1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của shop.
2. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.
Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng